مهندسی کامپیوتر

راهنمای جامع NGN
30000 تومان 27000 تومان

نویسنده: بهزاد میریحیایی حسینی - بهزاد سلطانیان همت

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-326-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
آموزش جامع شبیه سازی شبکه با نرم افزار OPNET
30000 تومان 27000 تومان

نویسنده: دکتر محمد رضا پور مینا - مجید فولادیان

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 7-326-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
40000 تومان 32000 تومان

مترجمین: احمد ترابی فارسانی، سهراب گره، ناصر ماکانی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 3-139-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
اینترنت اشیاء
45000 تومان 35000 تومان

نویسنده: دکتر علیرضا رمن

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-139-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
اندروید برای همه
25000 تومان 20000 تومان

نویسنده: محمد رضا نادمی اردستانی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-139-463-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات