مهندسی کامپیوتر

راهنمای جامع NGN
9000 تومان

نویسنده: بهزاد میریحیایی حسینی - بهزاد سلطانیان همت

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-326-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
آموزش جامع شبیه سازی شبکه با نرم افزار OPNET
11000 تومان

نویسنده: دکتر محمد رضا پور مینا - مجید فولادیان

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 7-326-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
18000 تومان

مترجمین: احمد ترابی فارسانی، سهراب گره، ناصر ماکانی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 3-139-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
اینترنت اشیاء
18000 تومان

نویسنده: دکتر علیرضا رمن

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-139-463-964-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
اندروید برای همه
15000 تومان

نویسنده: محمد رضا نادمی اردستانی

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 9-139-463-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات