مهندسی شیمی مکانیک

کنترل ولو
30000 تومان 27000 تومان

نویسنده: عبدالکریم ماندگاری

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 4-168-168-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
دایره المعارف کاربرد و مهندسی انتخاب پمپ
130000 تومان 120000 تومان

نویسنده: شرکت پمپ رشیدی (حسن رشیدی مهرآبادی)

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 5-168-8050-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات
32000 تومان

نویسنده: مهندس شاهرخ مشیری و...

انتشارات: نشر قدیس

شابک: 4-136-463-600-978

اضافه به سبد خرید توضیحات